(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
czy to jest poprawnie stylistycznie?
mariusz
2004-09-05 20:04:11 UTC
Rozdzia³ zosta³ napisany opieraj±c siê na pracach [4] ,[7] i [8]?

jak nie to jak powinno byæ???


z góry dziekuje
MK
Paweł Niezbecki
2004-09-05 20:07:26 UTC
Rozdział został napisany opierając się na pracach [4] ,[7] i [8]?
jak nie to jak powinno być???
Nie jest.

Lepiej:
Rozdział został napisany w oparciu o prace...

P.
mariusz
2004-09-05 20:44:56 UTC
hm i tak w³a¶nie mia³em to promotor stwierdzi³ ¿e to ¿argon , mo¿e jaka¶
inna propozycja?
Post by Paweł Niezbecki
Post by mariusz
Rozdzia³ zosta³ napisany opieraj±c siê na pracach [4] ,[7] i [8]?
jak nie to jak powinno byæ???
Nie jest.
Rozdzia³ zosta³ napisany w oparciu o prace...
P.
Paweł Niezbecki
2004-09-05 20:50:30 UTC
hm i tak właśnie miałem to promotor stwierdził że to żargon , może
jakaś inna propozycja?
żargon???

niezłe, niezłe... :)

Rozdział został napisany/powstał na podstawie... / przy wykorzystaniu....

P.
mariusz
2004-09-05 21:12:54 UTC
tak niestety i skoro tak uwa¿a to Ja biedny muszê siê do tego podstosowaæ:)
czyli tak:
Rozdzia³ zosta³ napisany na przy wykorzystaniu prac [1] i [2] .
bêdzie poprawnie?
przepraszam, ¿e tak dos³ownie pytam ale juz jestem tak przemeczony, ¿e
wszystko dla mnie brzmi dziwnie.
Post by mariusz
hm i tak w³a¶nie mia³em to promotor stwierdzi³ ¿e to ¿argon , mo¿e
jaka¶ inna propozycja?
¿argon???
niez³e, niez³e... :)
Rozdzia³ zosta³ napisany/powsta³ na podstawie... / przy wykorzystaniu....
P.
Paweł Niezbecki
2004-09-05 21:21:35 UTC
tak niestety i skoro tak uważa to Ja biedny muszę się do tego
Rozdział został napisany na przy wykorzystaniu prac [1] i [2] .
będzie poprawnie?
Może być, chociaż 'w oparciu o' brzmi wg mnie lepiej.
Ale niech się jeszcze inni wypowiedzą.

P.
mariusz
2004-09-05 21:26:05 UTC
dziêki
Post by mariusz
tak niestety i skoro tak uwa¿a to Ja biedny muszê siê do tego
Rozdzia³ zosta³ napisany na przy wykorzystaniu prac [1] i [2] .
bêdzie poprawnie?
Mo¿e byæ, chocia¿ 'w oparciu o' brzmi wg mnie lepiej.
Ale niech siê jeszcze inni wypowiedz±.
P.
Wladyslaw Los
2004-09-05 21:33:39 UTC
Post by mariusz
Rozdzia³ zosta³ napisany opieraj±c siê na pracach [4] ,[7] i [8]?
o przede wszystkim nie jest poprawne gramatycznie.
Post by mariusz
jak nie to jak powinno byæ???
Rozdzia³ ten opar³em na pracach...
W rozdziale tym wykorzysta³em prace...

W³ays³aw
Paweł Niezbecki
2004-09-05 21:47:16 UTC
Wladyslaw Los<***@onet.pl> news:wlalos-***@newsfeed.onet.pl:

[...]
jak nie to jak powinno być???
Rozdział ten oparłem na pracach...
W rozdziale tym wykorzystałem prace...
O! Bardzo ładnie :)

P.
AB "Chepry"
2004-09-05 22:02:31 UTC
Post by Paweł Niezbecki
Rozdział został napisany opierając się na pracach [4] ,[7] i [8]?
jak nie to jak powinno być???
Nie jest.
Nie masz racji, Pawle.
--
Chepry (Andrzej B.)
Wojtek Szweicer
2004-09-05 22:04:49 UTC
Post by Paweł Niezbecki
Rozdział został napisany opierając się na pracach [4] ,[7] i [8]?
jak nie to jak powinno być???
Nie jest.
Rozdział został napisany w oparciu o prace...
W oparciu? W jakim oparciu? Oparciu fotela, krzesła?
- Szwejk
AB "Chepry"
2004-09-05 22:05:15 UTC
Rozdział został napisany opierając się na pracach [4] ,[7] i [8]?
jak nie to jak powinno być???
Twój promotor ma rację. Powyższe zdanie jest poprawne i lepsze, niż
wykorzystujące frazeologizm "w oparciu o coś", który jest bardzo
nadużywany.

Napisz więc tak, jak sugeruje Twój promotor (zskoczył mnie na plus!):
....napisany opierając się na pracach...
albo tak:
...napisany na podstawia prac...
--
Chepry (Andrzej B.)
AB "Chepry"
2004-09-05 22:06:29 UTC
Post by Wojtek Szweicer
W oparciu? W jakim oparciu? Oparciu fotela, krzesła?
Słusznie, Wojtku, bardzo słusznie... Jakieś dziwadła pojawiły
się w tym wątku...
--
Chepry (Andrzej B.)
Wladyslaw Los
2004-09-06 04:52:36 UTC
Post by mariusz
Rozdzia³ zosta³ napisany opieraj±c siê na pracach [4] ,[7] i [8]?
jak nie to jak powinno byæ???
Twój promotor ma racjê. Powy¿sze zdanie jest poprawne i lepsze, ni¿
wykorzystuj±ce frazeologizm "w oparciu o co¶", który jest bardzo
nadu¿ywany.
....napisany opieraj±c siê na pracach...
Je¿eli rozdzia³ zosta³ napisany opieraj±c siê na pracach, to znaczy, ¿e
kto¶ ten rozdzia³ pisa³, w czasie, gdy on (ten rozdzia³) sam opiera³ siê
na pracach. Podmiotem w zdaniu "rozdzia³ zosta³ napisany opieraj±c siê
na pracach" jest przecie¿ rozdzia³. To szkolny b³±d, tego samego typu
co "id±c prze most spad³a mi czapka". Tymczasem chodzi przecie¿ o to, ¿e
na jakich¶ pracach opiera³ siê autor pisz±c ten rozdzia³.

W³adys³aw
AB
2004-09-06 06:41:24 UTC
Jeżeli rozdział został napisany opierając się na pracach, to znaczy, że
ktoś ten rozdział pisał, w czasie, gdy on (ten rozdział) sam opierał się
na pracach. Podmiotem w zdaniu "rozdział został napisany opierając się
na pracach" jest przecież rozdział. To szkolny błąd, tego samego typu
co "idąc prze most spadła mi czapka". Tymczasem chodzi przecież o to, że
na jakichś pracach opierał się autor pisząc ten rozdział.
Otóż to. Tu nie chodzi o stylistykę, tylko o elementarną gramatykę.

Arkadiusz Belczyk
www.serwistlumacza.com
Paweł Niezbecki
2004-09-06 08:55:06 UTC
Post by AB "Chepry"
Post by Paweł Niezbecki
Rozdział został napisany opierając się na pracach [4] ,[7] i [8]?
jak nie to jak powinno być???
Nie jest.
Nie masz racji, Pawle.
Poproszę o wyjaśnienie, jeśli można.

P.
Paweł Niezbecki
2004-09-06 08:56:14 UTC
Wojtek Szweicer<***@poczta.onet.pl> news:54M_c.217727$***@news.chello.at:

[...]
Post by Wojtek Szweicer
Post by Paweł Niezbecki
Rozdział został napisany w oparciu o prace...
W oparciu? W jakim oparciu? Oparciu fotela, krzesła?
- Szwejk
Masz problem z poprawnym rozumieniem konstrukcji 'w oparciu o'?
To wal śmiało z pytaniami! ;)

Paweł
Wojtek Szweicer
2004-09-06 10:19:21 UTC
Post by Paweł Niezbecki
[...]
Post by Wojtek Szweicer
Post by Paweł Niezbecki
Rozdział został napisany w oparciu o prace...
W oparciu? W jakim oparciu? Oparciu fotela, krzesła?
- Szwejk
Masz problem z poprawnym rozumieniem konstrukcji 'w oparciu o'?
To wal śmiało z pytaniami! ;)
Najwyraźniej mam. Można ewentualnie szukać oparcia u kogoś, w
kimś/czymś, na czymś. Uważam, że dużo lepiej brzmi "...napisany na
podstawie..." lub "...na bazie pracy [1]", choć też użyłbym po prostu
"wykorzystując wyniki/wnioski/badania z pracy [1]".
- Szwejk
Andrzej Chepry
2004-09-06 12:49:24 UTC
Post by AB
Otóż to. Tu nie chodzi o stylistykę, tylko o elementarną gramatykę.
Wszystko, co napisałem, podtrzymuję. Radzę zajrzeć do słownika języka
polskiego (lub poprawnej polszczyzny). Będzie tam to samo.
--
Andrzej B. (Chepry)
Andrzej Chepry
2004-09-06 12:51:19 UTC
Post by Paweł Niezbecki
Post by AB "Chepry"
Nie masz racji, Pawle.
Poproszę o wyjaśnienie, jeśli można.
Tu nie ma co wyjaśniać. Zdanie:
Rozdział został napisany opierając się na pracach...
jest poprawne. I lepsze od tego, które zaproponowałeś.

To, że kilku osobom, wypowiadającym się w tym wątku, "jakoś
ono nie pasuje", to nie moja wina.
--
Andrzej B. (Chepry)
Następna strona >
Strona 1 z 3